Uwaga – konkurs!!!

Wymyśl hasło promujące Zamek w Rabsztynie i wygraj nagrodę!

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu wraz z partnerami – PTTK Olkusz oraz redakcjami Przeglądu Olkuskiego i portalu Olkuszanin.pl – zapraszają do udziału w Konkursie na hasło promujące Zamek w Rabsztynie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie organizatorowi do 26.08. 2015 r. zgłoszenia zawierającego autorskie, niepublikowane wcześniej hasło. Na autorów najciekawszych haseł czekają nagrody pieniężne. Ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się podczas otwarcia XI Turnieju Rycerskiego w Rabsztynie w dniu 29.08.2015 r. Szczegóły w Regulaminie Kunkursu.

REGULAMIN KONKURSU

NA HASŁO PROMUJĄCE ZAMEK W RABSZTYNIE

 1. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu na hasło promujące Zamek w Rabsztynie, zwanego dalej Konkursem, jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, zwany dalej Organizatorem, wraz z partnerami: Przegląd Olkuski, Olkuszanin.pl, PTTK Oddział Olkusz, zwanymi dalej Partnerami.
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs będzie trwał w dniach 17-29 sierpnia 2015 r.
 4. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie.
 5. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

 1. Przedmiot i przebieg Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu 3 (słownie: trzech) Laureatów Konkursu spośród Uczestników, którzy w okresie trwania Konkursu stworzą najciekawsze, autorskie, premierowe, niepublikowane wcześniej hasło promujące Zamek w Rabsztynie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie Organizatorowi do dnia 26.08.2015 r. zgłoszenia zawierającego hasło o cechach wskazanych w pkt. 1 oraz imię i nazwisko w jeden z następujących sposobów:

– e-mail: konkurs@mok.olkusz.pl

– pocztą: Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, ul. F. Nullo 29, 32-300 Olkusz,

– osobiście w sekretariacie MOK (adres jw.) lub w biurze Centrum Kultury MOK w Olkuszu ul. Szpitalna 32.

 1. Organizator ogłosi nazwiska Laureatów konkursu podczas uroczystości otwarcia XI Turnieju Rycerskiego na zamku w Rabsztynie, która odbędzie się w dniu 29.08.2015 r. ok. godz. 11:30.

II Komisja Konkursowa

 1. W celu dokonania oceny haseł oraz wyłonienia Laureatów Organizator powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora i Partnerów Konkursu.
 2. Zastrzega się na rzecz Komisji Konkursowej prawo do niewyłaniania

Laureatów Konkursu albo wyłonienia mniejszej ilości Laureatów

Konkursu w przypadku niskiego poziomu haseł zgłoszonych do Konkursu lub nieposiadania przez nie określonych w Regulaminie cech.

 1. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

III Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są: 500 zł. – I miejsce, 200 zł. – II miejsce, 100zł. – III miejsce. Nagroda stanowi przychód dla Laureata.
 2. Nagrodę należy odebrać osobiście podczas otwarcia XI Turnieju Rycerskiego na Zamku w Rabsztynie za okazaniem dokumentu tożsamości pozwalającego na identyfikację Laureata.
 3. Nieobecność Laureata podczas wręczenia Nagród skutkuje przejściem nagrody na rzecz Organizatora.

IV Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej, wynikające z przyczyn niezależnych od niego, zwłaszcza z wadliwego działania systemu informatycznego Uczestnika lub działania sieci Internet.

V Prawa autorskie

 1. W Konkursie mogą brać udział jedynie te propozycje haseł, które są wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników i nie naruszają praw osób trzecich oraz wolne są od wad prawnych.
 2. Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z tego hasła przez Organizatora dla celów konkursowych.
 3. Z chwilą odebrania nagrody, zgodnie z procedurą Regulaminu następuje ostateczne przeniesienie przez Laureatów Konkursu

na Organizatora majątkowych praw autorskich do korzystania

i rozporządzania zwycięskimi hasłami promocyjnymi na wszystkich

polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.Organizator jest uprawniony do korzystania z nagrodzonych haseł promocyjnych bez konieczności każdorazowego podawania

danych Laureatów Konkursu, a na warunki te Uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.

 1. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać nagrodzone hasła promocyjne każdą techniką, dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do haseł, a także rozpowszechniać hasła publicznie.
 2. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich haseł autorom tych haseł, poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.
 3. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszaniem praw autorskich do hasła zgłoszonego

przez Uczestnika do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego i zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie) oraz pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności

zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej www.mok.olkusz.pl.

mok_turniej_rycerski_2015_plakat